Schimarea furnizorului de energie electrică, Servicii mai bune, Prețuri avantajoase.

Schimbarea furnizorului de energie electrică este reglementată prin ordinul ANRE 105/2014 fiind un proces simplu, gratuit care nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică, modificarea instalațiilor de alimentare sau schimbarea contorului electric. Legislaţia românească prevede că fiecare client are dreptul să decidă prin opţiune liber exprimată, încetarea raportului contractual cu furnizorul actual şi încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un alt furnizor. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Potrivit Ordinului ANRE 105/2014 schimbarea furnizoului de energie electrică se poate face în următoarele condiţii: Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului începe numai după ce clientul final si-a exprimat opţiunea pentru noul furnizor. Pentru încheierea noului contract clientul trebuie să trimită noului furnizor următoarele informații:

 • adresa locului de consum
 • denumirea furnizorului actual
 • codul unic de identificare al punctului de măsurare înscris pe factura de energie electrică
 • valoarea facturilor scadente neachitate
 • date referitoare la puterea aprobată pentru locul/locurile de consum şi cantităţile de energie electrică necesare

După ce clientul şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, se încheie contractul de furnizarea a energiei electrice. Clientul este obligat să notifice furnizorul actual încetarea contractului cu cel puţin 21 de zile înainte de data preconizată pentru încetarea contractului. Simultan cu trimiterea notificării către frunizorul actual, clientul trebuie să trimită o copie a acestei notificări viitorului furnizor şi operatorului de reţea. Noul furnizor are obligaţia de a intreprinde demersurile necesare încheierii contractului pentru asigurarea serviciilor de reţea. Noul furnizor şi clientul final transmit operatorului de reţea următoarele informații:

 • denumirea clientului final
 • adresa locului de consum
 • codul unic de identificare a punctului de măsurare înscris pe factură
 • data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract  de furnizare
 • perioada de valabilitate a contractului încheiat cu clientul final
 • datele de identificare a furnizorului nou
 • denumirea părţii responsabile cu echilibrarea, la care va fi alocat locul de consum
 • date referitoare la puterea de absorbţie şi cantitatea de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de reţea

Operatorul de reţea verifică şi validează corectitudinea datelor în termen de 2 zile lucrătoare si transmite către clientul final şi noul furnizor confirmarea corectitudinii acestora. Noul contract de reţea produce efecte de la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice. Responsabilitatea stabilirii şi validării indexului contorului, la data schimbării furnizorului, revine operatorului de reţea la care este racordat locul de consum. Clienţii noncasnici sunt obligaţi să permită operatorului de reţea să citească indexul contorului. Citirea se va face în prezenţa clientului, furnizorului actual şi a furnizorului nou, în ziua în care are loc schimbarea furnizorului. După efectuarea citirii părţile prezente semnează procesul verbal cu indexul citit. Clientul final, funizorul actual şi viitorul furnizor vor primi câte o copie a procesului verbal. Dacă contorul este cu telecitire, opertorul de reţea preia indexul teletransmis. Pentru clienţii casnici şi noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către operatorul de reţea, fiind permisă preluarea indexului citit de client. În termen de maxim 42 de zile de la încetarea contractului, vechiul furnizor şi operatorul de reţea au obligaţa de a trimite clientului factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul are obligaţia să plătească factura până la termenul scadent.   Avantajele schimbării furnizorului de energie sunt următoarele:

 • Facturarea consumului real Clientul plătește în fiecare lună doar energia electrică efectiv consumată
 • Preț fix la energie Energia electrică consumată va avea același preț pe întreaga durată a contractului de furnizare.
 • Urmărirea online a datelor Istoricul consumului, facturilor și plăților sau grafice de consum poate fi urmărită în orice moment prin intermediul unei interfețe web.
 • Servicii integrate Gestionarea întregului proces de schimbare a furnizorului, de la analiza consumului până la întocmirea documentației.
 • Consiliere Servicii de consiliere pentru controlul costurilor și adaptarea condițiilor de racordare la rețeaua de distribuție.
 • AsistențăFacilitarea relației cu distribuitorul în ceea ce privește soluționarea întreruperilor în alimentarea cu energie și schimbarea condițiilor de racordare.

Informaţii suplimentare despre schimbarea furnizorului de energie puteţi găsi la adresa http://www.inversolar.ro/servicii/ secţiunea Furnizare energie.